Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte upozornit na opatření, resp.pravidla níže, která se pojí s otevřením individuální výuky hudebních kroužků Vašich dětí od pondělí 11.května 2020 a která je bezpodmínečně nutné dodržovat v zájmu zachování maximální bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí ale i zdraví odborných lektorů, kteří Vaše děti vyučují.

Všichni máme nyní příležitost osvojit si ještě před otevřením škol a dalších např. sportovních aktivit Vašich dětí, osvojit si bezpečná pravidla vzájemného interpersonálního kontaktu:

 

  1. Při cestě do Klubu Junior i nazpět domů se na Vaše děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

—————————————–

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

—————————————–

  1. Vstup do budovy Klubu Junior je od 11.května 2020  umožněn pouze dětem, nikoli doprovázejícím osobám.
  2. Všechny děti i zaměstnanci Klubu Junior nosí v objektu roušky.
  3. Každé dítě oboru Flétna bude nosit vždy s sebou sáček na uložení roušky, kterou si po ukončení výuky a před opuštěním třídy opět nasadí.
  4. Neprodleně po přezutí, resp. při příchodu do učebny, použije každé dítě v učebně připravenou dezinfekci na ruce anebo si důkladně umyje ruce (důkladně= 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem na místě k dispozici).  
  5. Každé dítě i zaměstnanec KJ je povinen dodržovat ustanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování -po prokazatelném upozornění zákonného zástupce nezletilého dítěte-  je důvodem k nevpuštění dítěte do objektu KJ, resp. k vyřazení dítěte z výuky.
  6. Samozřejmostí je v učebnách časté větrání, které je preventivním faktorem.
  7. Samozřejmostí je současně i důkladná několikrát denně prováděná dezinfekce povrchů a předmětů jako jsou kliky u dveří či spínače světel. Navíc lektoři klavírního oddělení osobně po každém žákovi provedou dezinfekci klaviatury.

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory – viz přehled níže- a co udělat, pokud dítě patří do rizikové skupiny – prosím čtěte:

———————————————————————————–

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

———————————————————————————-

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme proto, abyste jako zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory  pokud patří Vaše dítě do rizikové skupiny, a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi je zásadní podmínkou výuky Vašeho dítěte Vámi podepsané Čestné prohlášení viz níže, které předá Vaše dítě na své první květnové výukové lekci svému lektorovi.

 

Pokud zákonný zástupce toto Čestné prohlášení nepodepíše a dítě jej nepřinese na svoji první květnovou výuku, nebude dítěti výuka umožněna a Vaše finanční úhrada za tuto lekci propadá.

 

Vážení rodiče, těším se na pokračující spolupráci a dovolte popřát úspěšné dny!

 Ing. L. Koudelková

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení dítěte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

datum narození………………………………………………………………………………………………………………….

 

trvalebytem:………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti  na vzdělávacích aktivitách.

 

V…………………………………

 

Dne ……………………………..

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.