Vážení rodiče zájmových kroužků,

přiblížilo se zakončení  školního roku 2019/20, který v tradičním pohledu reprezentuje konec měsíce června –

v souvislosti s tím mi dovolte informovat o navrácení Vám příslušné částky nevyčerpaného kurzovného způsobené koronavirovou krizí, při níž byla přerušena výuka na hudebních kroužcích v délce dvou měsíců, tj. od 12. března do 8.května t.r., ve sportovních oborech Judo a Gymnastika pak 2,5 měsíce, tj. od 12.března do 29.května t.r.

Pro úspěšnost celé administrace vratek kurzovného v počtu více než dvěstě dětí  Vás požádám o spolupráci, resp. dodržení následujícího postupu pro flexibilní proces celé realizace takto:

v období  10. – 15. června  zašlete prosím na e-mail adresu: kjunior@centrum.cz :

 1. celé jméno Vašeho dítěte
 2. datum narození
 3. název Vašeho zájmového kroužku
 4. správné a úplné číslo Vašeho účtu, na který má být vratka kurzovného poukázána.

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám za dodržení termínu výše pro hladký průběh celé administrace a dovolte popřát Vám krásné letní dny!

Ing. L. Koudelková

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče sportovních oddílů Judo a Gymnastika,

dovolte informovat Vás, že v souvislosti s dalším uvolňováním původních opatření ke Covid-19 a současně též vzhledem k již zítřejšímu otevření škol v České republice

zahajují v KJ opět od pondělí  1.června a od středy 3. června JUDO tréninky ve svých obvyklých časech a skupinách, tj. od 16:30, resp. od 17:30 a poslední skupina od 18:30 hodin tradičně s trenéry  Ing. Martinem Vondroušem a Ing. Oldřichem Ježkem.

 GYMNASTIKA zahájí své tréninky poprvé ve čtvrtek 4. června v obvyklých časech, tj. starší děvčata od 14 hodin a mladší gymnastky od 15:30 hodin se svou trenérkou Mgr. Eliškou Froňkovou.

Vážení rodiče, zásadní podmínkou účasti Vašeho dítěte na trénincích je dítětem předané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti-viz níže, které vyplněné a Vámi podepsané předá dítě na svém prvním tréninku trenérovi/trenérce.

Bez tohoto ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ nebude dítě na trénink vpuštěno!

Pro zabezpečení maximální ochrany zdraví Vašich dětí při vstupu do kolektivu bude pravidelně každému dítěti před vstupem kontrolně změřena teplota a ihned u vchodu si vydezinfikuje ruce.

Vstup do budovy Klubu Junior je  umožněn pouze dětem, nikoli doprovázejícím osobám!

Děkujeme za bezpodmínečné dodržování tohoto opatření, které je plně v zájmu zachování maximální bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí ale též zdraví odborných trenérů, kteří mají Vaše dítě na starost!

Vážení rodiče, všichni si uvědomujeme, že s rozvolňujícími se opatřeními v naší zemi je třeba klást stále velký důraz na osobní zodpovědnost každého z nás – a já Vám za to děkuji!

 Závěrem dovolte popřát Vám krásné jarní dny s osvěžujícími dešti!

 

Ing. L.Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení dítěte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

datum narození………………………………………………………………………………………………………………….

 

trvalebytem:………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti  na vzdělávacích aktivitách.

 

V…………………………………

 

Dne ……………………………..

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče dětí sportovních oddílů Judo a Gymnastiky!

Klub Junior otevřel před týdnem v pondělí 11.května individuální výuku hudebních kroužků s tím, že nyní vyhodnocuje po týdnu výuky situaci ve smyslu zabezpečení maximální možné ochrany zdraví dětí i odborných lektorů.
V tomto týdnu 18.-22.května proběhne již třetí průběžná porada s trenéry skupinových sportů v KJ: Gymnastiky a Judo -kontaktního sportu užívajícího shodné prostory tělocvičny i zázemí šaten, jež jsou v klubu přirozeně podstatně menší než u závodních sportovních oddílů- abychom rozhodli, zda je či není v daných podmínkách a za daného vývoje epidemiologické situace v Praze po dalším uvolňování předchozích opatření možné a především bezpečné nabídnout Vám, rodičům, před letními prázdninami i tyto sportovní aktivity – anebo že budeme v závěru školního roku realizovat vratky kurzovného.

Vážení rodiče, v tomto týdnu obdržíte do svých e-mailů definitivní vyrozumění, které naleznete i zde na webových stránkách.

Přeji příznivé dny nám všem!

Ing. Lenka Koudelková

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dovolte upozornit na opatření, resp.pravidla níže, která se pojí s otevřením individuální výuky hudebních kroužků Vašich dětí od pondělí 11.května 2020 a která je bezpodmínečně nutné dodržovat v zájmu zachování maximální bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí ale i zdraví odborných lektorů, kteří Vaše děti vyučují.

Všichni máme nyní příležitost osvojit si ještě před otevřením škol a dalších např. sportovních aktivit Vašich dětí, osvojit si bezpečná pravidla vzájemného interpersonálního kontaktu:

 

 1. Při cestě do Klubu Junior i nazpět domů se na Vaše děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

—————————————–

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

—————————————–

 1. Vstup do budovy Klubu Junior je od 11.května 2020  umožněn pouze dětem, nikoli doprovázejícím osobám.
 2. Všechny děti i zaměstnanci Klubu Junior nosí v objektu roušky.
 3. Každé dítě oboru Flétna bude nosit vždy s sebou sáček na uložení roušky, kterou si po ukončení výuky a před opuštěním třídy opět nasadí.
 4. Neprodleně po přezutí, resp. při příchodu do učebny, použije každé dítě v učebně připravenou dezinfekci na ruce anebo si důkladně umyje ruce (důkladně= 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem na místě k dispozici).  
 5. Každé dítě i zaměstnanec KJ je povinen dodržovat ustanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování -po prokazatelném upozornění zákonného zástupce nezletilého dítěte-  je důvodem k nevpuštění dítěte do objektu KJ, resp. k vyřazení dítěte z výuky.
 6. Samozřejmostí je v učebnách časté větrání, které je preventivním faktorem.
 7. Samozřejmostí je současně i důkladná několikrát denně prováděná dezinfekce povrchů a předmětů jako jsou kliky u dveří či spínače světel. Navíc lektoři klavírního oddělení osobně po každém žákovi provedou dezinfekci klaviatury.

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory – viz přehled níže- a co udělat, pokud dítě patří do rizikové skupiny – prosím čtěte:

———————————————————————————–

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

———————————————————————————-

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme proto, abyste jako zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory  pokud patří Vaše dítě do rizikové skupiny, a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi je zásadní podmínkou výuky Vašeho dítěte Vámi podepsané Čestné prohlášení viz níže, které předá Vaše dítě na své první květnové výukové lekci svému lektorovi.

 

Pokud zákonný zástupce toto Čestné prohlášení nepodepíše a dítě jej nepřinese na svoji první květnovou výuku, nebude dítěti výuka umožněna a Vaše finanční úhrada za tuto lekci propadá.

 

Vážení rodiče, těším se na pokračující spolupráci a dovolte popřát úspěšné dny!

 Ing. L. Koudelková

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení dítěte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

datum narození………………………………………………………………………………………………………………….

 

trvalebytem:………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti  na vzdělávacích aktivitách.

 

V…………………………………

 

Dne ……………………………..

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Zveřejněno autorem v kategorii .