Vnitřní řád

 • Klub JUNIOR zájmových kroužků dětí a mládeže je provozován MČ Praha-Libuš.
 • Posláním Klubu JUNIOR je kvalitní naplňování mimoškolního času dětí a mládeže žijících na území MČ Praha-Libuš a Písnice a případně i mimo pod odborným vedením příslušných lektorů.
 • Děti, rodiče a další návštěvníci jsou povinni se po vstupu do budovy v prostoru šatny přezouvat a chovat se v objektu Klubu JUNIOR tiše a ohleduplně a dodržovat základní pravidla bezpečnosti.
 • V zájmovém kroužku dbá dítě pokynů lektora a řídí se jeho doporučeními.
 • Lektor zodpovídá za dítě v době stanovené rozvrhem hodin.
 • Přihlášené děti jsou povinny účastnit se výuky příslušného oboru pravidelně a v určeném čase.
 • Vícenásobnou ( více než jednu ) nepřítomnost dítěte na výuce omlouvají rodiče elektronicky, písemně nebo telefonicky odbornému lektorovi
 • Výuka v daném oboru pro dítě končí : 
  a. poruší-li dítě závažným způsobem řád Klubu JUNIOR nebo svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních dětí, případně poškozuje vnitřní vybavení, pomůcky, aj. 
  b. ze zdravotních důvodů 
  c. nezaplatí-li dítě ve stanovených termínech kursovné za výuku. Kursovné se platí pololetně bezúplatným převodem, příp.poštovní poukázkou.
 • V případě vědomého poškození věcí ve smyslu vnitřního zařízení, pracovních pomůcek, nástrojů apod. uhradí rodiče dítěte částku odpovídající opravě dané věci.
 • Prázdniny se řídí vyhláškou MŠMT.
 • V objektu Klubu JUNIOR je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek.
 • Ve všech prostorách Klubu JUNIOR je přísný zákaz kouření.


V Praze, dne 1.října 2000

Aktualizováno: 1.září 2018

Zveřejněno autorem .