Vnitřní řád

  • Klub JUNIOR zájmových kroužků dětí a mládeže byl zřízen MČ Praha-Libuš.
  • Posláním Klubu JUNIOR je kvalitní naplňování mimoškolního času dětí žijících na území MČ Praha-Libuš a Písnice a případně i mimo pod odborným vedením příslušných lektorů.
  • Děti, rodiče a další návštěvníci jsou povinni se po vstupu do budovy v prostoru šatny přezouvat a chovat se v objektu Klubu JUNIOR tiše a ohleduplně a dodržovat základní pravidla bezpečnosti.
  • V zájmovém kroužku dbá dítě pokynů lektora a řídí se jeho doporučeními.
  • Lektor zodpovídá za dítě v době stanovené rozvrhem hodin.
  • Přihlášené děti jsou povinny účastnit se výuky příslušného oboru pravidelně a v určeném čase.
  • Vícenásobnou ( více než jednu ) nepřítomnost dítěte na výuce omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky.
  • Výuka v daném oboru pro dítě končí : 
    a. poruší-li dítě závažným způsobem řád Klubu JUNIOR nebo svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních dětí, případně poškozuje vnitřní vybavení, pomůcky, aj. 
    b. ze zdravotních důvodů 
    c. nezaplatí-li dítě ve stanovených termínech kursovné
  • V případě vědomého poškození věcí ve smyslu vnitřního zařízení, pracovních pomůcek, nástrojů apod. uhradí rodiče dítěte částku odpovídající opravě dané věci. Kursovné se platí pololetně.
  • Prázdniny se řídí vyhláškou MŠMT.
  • V objektu Klubu JUNIOR je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek.
  • Ve všech prostorách Klubu JUNIOR je přísný zákaz kouření.


V Praze, dne 1.října 2000

Zveřejněno autorem .