GDPR

Klub Junior

provozovaný městskou částí Praha-Libuš,

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 – Libuš

 

(dále jen jako „klub“)

 

 

 

Informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

 

 

Dne 27. 04. 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež se použije (tedy bude účinné) ode dne 25. 05. 2018 (dále jen „GDPR“).

 

Klub Junior je provozován městskou částí Praha-Libuš (dále jen jako „“) a nemá právní osobnost.
MČ tak prostřednictvím činnosti klubu obdrží a následně zpracovává osobní údaje lektorů a dále dětí, resp. kontaktních údajů rodičů ve smyslu zabezpečení účasti dětí v jednotlivých klubem nabízených kroužcích. MČ je tedy jako správce osobních údajů povinna řídit se GDPR a chránit tak veškeré získané osobní údaje. Zvláštní pozornost věnuje MČ ochraně osobních údajů dětí.

 

Osobní údaje zpracovává MČ prostřednictvím klubu vždy na základě zákonných důvodů uvedených
v čl. 6 GDPR. S ohledem na to, že činnost klubu při zajišťování volnočasových aktivit dětí formou jednotlivých kroužků je činností ve veřejném zájmu, je zpracování osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců nezbytné právě pro naplnění tohoto úkolu. Zároveň je vztah mezi MČ a dětmi jako účastníky jednotlivých klubem pořádaných kroužků, respektive jejich zákonnými zástupci, založený na základě přihlášení do kroužku či kroužků, možno podřadit pod plnění smluvní povinnosti. Osobní údaje lektorů MČ zpracovává jak z důvodu plnění povinnosti ze smlouvy, kterou představuje dohoda o provedení práce či pracovní činnosti, tak z důvodu plnění právní povinnosti, která se na MČ jako zaměstnavatele vztahuje.  

 

Na základě uděleného souhlasu zákonných zástupců dětí, MČ,resp. Klub Junior zpracovává fotografie dětí z činnosti klubu a tyto fotografie zveřejňuje na internetových stránkách klubu www.klubjunior.cz, a to za účelem propagace činností klubu a zejména prezentace úspěchu dětí jako účastníků jednotlivých kroužků.

 

Zákonný zástupce dítěte může svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem, kterým souhlas udělil nejčastěji písemně prostřednictvím adresy MČ uvedené v záhlaví tohoto dokumentu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Lektoři, děti a jejich zákonní zástupci jako subjekty údajů, jejichž osobní údaje MČ prostřednictvím Klubu Junior zpracovává, mají ve vztahu k těmto údajům a k MČ jako správci následující práva:

 

 • Právo na to být informován a mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména o tom, jaké osobní údaje MČ zpracovává a za jakým účelem a komu je poté jako příjemci MČ dále poskytuje, po jakou dobu budou osobní údaje uloženy.

 

 

 • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo není možné využít, pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti správce, stanovené právním předpisem a jejich uchování a doložení je právním předpisem vyžadováno.

 

 • Právo na omezení zpracování. Jde například o případ, kdy je namítána nepřesnost osobních údajů, a to na dobu, než MČ ověří přesnost osobních údajů.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo není možné využít, pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti správce, stanovené právním předpisem a jejich uchování a doložení je právním předpisem vyžadováno.

 

 • Právo na přenositelnost údajů. Jde například o usnadnění komunikace.

 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Každý má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 • Právo na účinnou soudní ochranu vůči MČ jako správci.
 • Právo na náhradu újmy a odpovědnost.

 

Pokud lektor jako zaměstnanec nebo zákonný zástupce dítěte podá žádost k uplatnění některého z výše uvedených práv, MČ ji vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců (toto neplatí u práva podat stížnost u dozorového úřadu, práva na účinnou soudní ochranu a práva na náhradu újmy a odpovědnost).

 

Informace poskytnuté zaměstnancům nebo zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze
v případě, kdy jsou žádosti podané těmito subjekty údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může MČ rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá MČ. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Osobní údaje zaměstnanců, dětí a jejich zákonných zástupců jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. V případě dětí a jejich zákonných zástupců je tomu po dobu trvání kroužku v konkrétním školním roce.

MČ má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě. Těmito zabezpečeními pak jsou:

 • uložení dokumentů pouze na nezbytně nutnou dobu,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • již nepotřebné údaje jsou neprodleně skartovány,
 • povinnost mlčenlivosti o všech zpracovávaných osobních údajích,
 • neposkytování osobních údajů třetím osobám,
 • ochrana osobních údajů při práci s výpočetní technikou.

 

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů a právech, která mohou zaměstnanci, děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit.

 

 

V Praze, dne 25.5.2018

Zveřejněno autorem .