Zveřejněno autorem & v kategorii .

                            Informovaný souhlas rodiče

 

Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a

pravidelných tréninků Gymnastiky/Gymnastické přípravky v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány pohybové dovednosti typu kotouly, přemety, salta a další cviky prostných sestav, dále osvojování si cvičení na nářadí: švédská bedna, kladina, ripstole, odrazový můstek, koza, šplh na tyči, hrazda aj. Součástí tréninků je rozcvička s rozehřátím formou pohybové hry a dále průběžné posilování pro zpevňování tělesné konstituce dítěte.

 

V Praze dne ……………………………                                                ………………………………………….

                                                                                                   podpis zákon.zástupce dítěte